Çeşitli Soru ve Cevaplar

Soru : Sicil Raporları ne zaman doldurulur?

Cevap : İdari Personelin Sicil Raporları her yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Akademik Personelin Sicil Raporları her yılın Temmuz ayının ikinci yarısı içinde doldurulur

 

Soru: Sicil Raporu doldurulması için gerekli bir süre var mıdır?

Cevap: Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirmesini yapacak sicil amirinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

 

Soru: Mazeret izinleri, yıllık izinler ve hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahil midir?

Cevap: Evet dahildir. Yalnız bu süre içerisinde memurun, amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olması şarttır.

 

Soru: Aday Memurların sicil raporları ne zaman doldurulur?

Cevap: Adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur.

 

Soru: Sicil notu kaç puan olursa olumlu, kaç puan olursa olumsuz sicil alınmış olur?

Cevap: Sicil notu 60 ve daha üzeri olursa olumlu, 59 ve daha aşağı olursa olumsuz sicil alınmış olur.

 

Soru: Olumsuz sicil almış memur hakkında herhangi bir işlem yapılır mı?

Cevap: Olumsuz sicil almış memurlar, Üniversitemiz Rektörü tarafından gizli bir yazı ile uyarılırlar ve terfi döneminde kademe ilerlemesi terfisi alamazlar.

 

Soru: İki defa üst üste olumsuz sicil alındığında memur hakkında ne tür bir işlem yapılır?

Cevap: İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Soru: Olumlu sicilden bir kademe alma hakkını nasıl elde edebilirim?

Cevap: Son 6 (Altı) yıllık sicil notu ortalaması 90 veya üzerinde bir puan ve son sicil notu olumlu olması kaydıyla sicilden bir kademe alma hakkını elde edebilirsiniz. Akademik Personel için olumlu sicilden bir kademe alma söz konusu değildir.

 

Soru: Almış olduğum sicil notlarımı öğrenebilir miyim?

Cevap: Üniversitemiz Bilgi Edinme Bürosuna, ad soyad, T.C. Kimlik No, Kurum Sicil no, iş adresini içeren imzalı dilekçeyle başvurduğunuz takdirde sicil notlarınızı öğrenebilirsiniz.

 

Soru: Disiplin Cezaları Sicilden Silinir mi?

Cevap: Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

 

Soru: Üniversitenize aday memur olarak atandım asalet tasdikim ne zaman yapılır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz." denildiğinden asalet tasdikiniz göreve başladığınız tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

 

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayken Askerlik Hizmetimi yapabilir miyim?

Cevap: Evet Askerlik hizmetini yapabilirsiniz. Ancak Hizmetiçi Eğitime katılmadıysanız askerlik dönüşü eğitime katılırsınız.

 

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, doğum yaptım ücretsiz izin alabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.

 

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, eş durumundan dolayı başka bir kuruma naklen atanabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı kanunda aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle aday memur olarak görev yapmakta iken başka bir kuruma naklen atama yapılamaz.

 

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, Hizmetiçi Eğitim sonunda yapılan sınavda başarısız olursam ne gibi işlem yapılır?

Cevap: Başarısız olan aday memurun asaleti tasdik edilmez. Tekrar eğitime alınır ve eğitim sonunda tekrar sınava girer, bu sınavdan da başarısız not alırsa memuriyetle ilişiği kesilir.

 

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya Sınava girmeden asaletim tasdik olur mu?

Cevap: Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya sınava girmeden, aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

 

Soru: Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi gibi belgelerin aslını veya fotokopisini özlük dosyamdan alabilir miyim?

Cevap: Personel Daire Başkanlığı, Sicil-Disiplin Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesinin aslını veya fotokopisini alabilirsiniz.

 

Soru: Göreve yeni başladım Personel kimliği çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Göreve başladığınız birimde Pesonel Kimlik Kartı Formu (Akıllı Kart) 2 nüsha olarak doldurulur ve bir fotoğrafınız ile Biriminiz tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Kimlik basımı Bilgi İşlem Darie Başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra kimlik ilgili Birime gönderilir.

 

Soru: Personel kimliğimi kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Personel Kimlik Kartı Formu doldurularak ilgili birim tarafından ya da form onaylandıkran sonra şahsen Personel Daire Başkanlığına iletilir.

 

Soru: Mal Bildiriminde bulunurken eşimin ve çocuklarımın da mallarını bildirecek miyim?

Cevap: Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınıza ait mallar Mal Bildirim Formunda belirtilecektir.

 

Soru: Mal Bildirimleri hangi durumlarda verilir?

Cevap: Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini vermek zorundadırlar.

 

Soru: Sendikaya nasıl üye olabilirim?

Cevap: Üniversitemizin bağlı olduğu hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirsiniz.

 

Sendikaya üyelik, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üye formu ile sendikaya başvurulması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

 

Soru: Sendikadaki üyeliğimden çekilebilir miyim?

Cevap: Üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin Personel Daire Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne vermeniz durumunda Sendikadaki üyeliğinizden çekilebilirsiniz.

 

Soru: Birden çok sendikaya üye olabilir miyim?

Cevap: Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılır.

 

Soru: Maaşımız neden düştü?

Cevap: Gelir Vergisi Matrahı yükselmişse maaş düşer ve bu durum vergi matrahının yükseldiği aydan Aralık ayına kadar devam eder. Sene değişince bu durum düzelir. Ayrıca o ay eczane kesintisi varsa maaşı düşer.

 

Soru: Döner Sermaye alıp da denge tazminatı alamayanlardan döner sermayeleri kesildiğinde ne zaman denge alırız?

Cevap: Yıl içinde döner sermaye ve denge tazminatı bir arada ödenir; alınan döner sermaye bir yıl sonra kesilmeye başlar ve kişi denge tazminatı alamaz. Döner miktarı alınan denge tazminat miktarından yüksekse yıl boyunca denge tazminatı alınmaz. Eğer döner miktarı döner tazminatından düşükse hangi ayda dönerin kesilmesi biterse o aydan itibaren denge alınır.

 
Yorum yapmak için giriş yapın yada üye olun.

Discuss...